Trang chủ


PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

STT

Phiên bản IMAS

Download

1

Bộ cài IMAS 10.0.1.6.21.07.2016

setupIMAS_10.0.1.6.zip

2

Nâng cấp IMAS 10.0.2.0

UpdateIMAS_10.0.2.0.02.12.2017.zip

3

Nâng cấp IMAS 11.0.0.5

UpdateIMAS11005.zip

4

Bộ cài IMAS 11.0.1.9

SetupIMAS_11.0.1.9.17.12.2018.zip

5

Nâng cấp IMAS 12.0.0.1

UpdateIMAS_12.0.0.1.07.01.2019.zip

6

Nâng cấp IMAS 12.0.0.3

UpdateIMAS_12.0.0.3_2229_27.01.2019.zip

7

Nâng cấp IMAS 12.0.0.4

UpdateIMAS_12.0.0.4_2358_19.02.2019.zip

8

Nâng cấp IMAS 12.0.0.5

UpdateIMAS_12.0.0.5_1731_27.02.2019.zip

9

Nâng cấp IMAS 12.0.0.6

UpdateIMAS_12.0.0.6_1547_08.03.2019.zip

10

Nâng cấp IMAS 12.0.0.7

UpdateIMAS_12.0.0.7_2107_13.03.2019.zip

11

Nâng cấp IMAS 12.0.0.8

UpdateIMAS_12.0.0.8_1050_20.03.2019.zip

12

Nâng cấp IMAS 12.0.0.9

UpdateIMAS_12.0.0.9_1608_25.03.2019.zip

13

Nâng cấp IMAS 12.0.1.1

UpdateIMAS_12.0.1.1_0855_29.03.2019.zip

14

Nâng cấp IMAS 12.0.1.2

UpdateIMAS_12.0.1.2_1725_10.04.2019.zip

15

Nâng cấp IMAS 12.0.1.3

UpdateIMAS_12.0.1.3_16340_15.04.2019.zip

16

Nâng cấp IMAS 12.0.1.4

UpdateIMAS_12.0.1.4_1745_16.04.2019.zip

17

Nâng cấp IMAS 12.0.1.5

UpdateIMAS_12.0.1.5_2302_18.04.2019.zip

18

Nâng cấp IMAS 12.0.1.6

UpdateIMAS_12.0.1.6_1710_05.05.2019.zip

19

Nâng cấp IMAS 12.0.1.7

UpdateIMAS_12.0.1.7_1648_10.05.2019.zip

20

Nâng cấp IMAS 12.0.1.8

UpdateIMAS_12.0.1.8_1725_18.05.2019.zip

21

Nâng cấp IMAS 12.0.1.9

UpdateIMAS_12.0.1.9_1328_31.05.2019.zip

22

Nâng cấp IMAS 12.0.2.1

UpdateIMAS_12.0.2.1_1440_05.06.2019.zip

23

Nâng cấp IMAS 12.0.2.2

UpdateIMAS_12.0.2.2_1735_06.06.2019.zip

24

Nâng cấp IMAS 12.0.2.3

UpdateIMAS_12.0.2.3_1501_14.06.2019.zip

25

Nâng cấp IMAS 12.0.2.5

UpdateIMAS_12.0.2.5_1058_29.06.2019.zip

26

Nâng cấp IMAS 12.0.2.6

UpdateIMAS_12.0.2.6_1410_14.07.2019.zip

27

Nâng cấp IMAS 12.0.2.7

UpdateIMAS_12.0.2.7_1340_25.07.2019.zip

28

Nâng cấp IMAS 12.0.2.8

UpdateIMAS_12.0.2.8_1030_31.07.2019.zip

29

Nâng cấp IMAS 12.0.2.9

UpdateIMAS_12.0.2.9_0940_07.08.2019.zip

30

Nâng cấp IMAS 12.0.3.1

UpdateIMAS_12.0.3.1_2225_17.08.2019.zip

31

Nâng cấp IMAS 12.0.3.2

UpdateIMAS_12.0.3.2_1345_22.08.2019.zip

32

Nâng cấp IMAS 12.0.3.3

UpdateIMAS_12.0.3.3_1350_29.08.2019.zip

33

Nâng cấp IMAS 12.0.3.4

UpdateIMAS_12.0.3.4_1356_03.09.2019.zip